Klantenbescherming

 

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Verzekeringen Spreuwers

Vrijheidslaan 8 
3960 Bree

KBO: 0459417932

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 041995A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be.

 Verdere bereikbaarheid:

Op uw verzoek komen wij graag bij u langs. 

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as

Onze dienstverlening en aangeboden producten

1.1.  Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. 

1.2.  Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen. 

1.3.  Polisvoorwaarden (informatie onder andere uit de Sector Catalog)

 

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons belangenconflictenbeleid

Informatie over ons belangenconflictenbeleid

 

Voorafgaandelijk

 

Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) hebben we doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te  bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.

Wettelijke basis

 

Huidig belangenconflictenbeleid is gebaseerd op de hierna opgesomde Europese en Belgische wetgeving en reglementering en kadert in de zogenaamde AssurMiFID regelgeving.

 

  • Europese MiFiD-richtlijn (2004/39/EC);
  • Artikel 26, alinea 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
  • Artikel 12sexies §3 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering -en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
  • Artikelen 16-23 KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft (KB N2);
  • Circulaire FSMA dd. 16/04/2014 betreffende de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.

Ons beleid inzake belangenconflict

 

We verbinden er ons toe zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

 

In ons beleid hebben we de omstandigheden in kaart gebracht die een belangenconflict kunnen vormen of doen ontstaan.

 

Onder belangenconflict verstaan we conflicterende belangen tussen ons kantoor en een cliënt of tussen meerdere cliënten onderling, die zich kunnen voordoen in het kader van verzekeringsbemiddelingsdiensten en waarbij een of meerdere cliënten benadeeld kunnen worden.

 

Om belangenconflicten te bepalen stellen we ons de vraag of ons kantoor of één van zijn medewerkers in een situatie kan verkeren waarbij:

 

 

  • Winst kan gemaakt worden of verlies vermeden, ten koste van u als cliënt
  • Een belang in het resultaat zou kunnen bestaan anders dan dit van u als cliënt
  • Een belang van andere klanten primeert op dit van u als cliënt
  • Wij eenzelfde bedrijf uitoefenen als u als cliënt
  • Een ongebruikelijk financieel of ander voordeel wordt ontvangen van een derde voor een aan u geleverde verzekeringsbemiddelingsdienst

Voor inzage in de lijst van belangenconflicten kan u ons steeds contacteren.

 

De lijst van mogelijke belangenconflicten zal proactief beheerd worden. Dwz dat dit onderwerp op geregelde tijdstippen op de agenda van onze coördinatievergaderingen zal geplaatst worden.

 

Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van het bedrijf e.a.

 

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten.

 

Procedure

 

 

  

                       

 

Belangenconflicten dienen in de eerste plaats vermeden te worden, waartoe de nodige organisatorische maatregels werden genomen en in geval ze zich toch zouden voordoen hebben we bepaald hoe deze in het belang van onze klanten te moeten beheren. Voor info inzake deze maatregelen kan u ons contacteren.

 

Bekendmaking van een belangenconflict.

 

Komt u – ondanks alles – toch in een situatie terecht waarin we u onvoldoende garantie kunnen bieden dat in uw beste belang wordt gehandeld, dan verschaffen we u informatie en details over de aard en de oorzaak van het conflict. Zo kunt u weloverwogen beslissing nemen.

 

 

 

 

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.